enescapt
Barcelona
Barcelona
Portugal
Madrid
(+34) 937 861 454 Lun-Vier 08:00 a 13:00 y 15:00 a 18:00 Carrer Major, 40 - 08221 Terrassa (Barcelona)
+351 969 168 879 Mon - Fri 09:00 - 17:00 nheitor@procainsa.com
(+34) 912 846 945 Lun-Vier 09:00 a 14:00 y 15:00 a 18:00 Avda. de la Fuente Nueva, 12A - 28703 S.S. de los Reyes (Madrid)
Certificat
Certificat

Sistemes de posada a terra

Sistemas de Puesta a Tierra

Sistemes de posada a terra

Els sistemes de Posada a Terra són de gran importància per a garantir la seguretat del personal, dels equipaments, instal·lacions i actius de les empreses.

A Procainsa estem especialitzats en la implantació de Posades a Terra d’altes prestacions, sobre tot en terrenys d’alta resistivitat (zones rocalloses, muntanyoses, túnels, etc) i en condicions d’alta corrosivitat (nivells freàtics salobres, aigua de mar, etc).

Desenvolupem l’enginyeria i estudis previs (incloent mesuraments de resistivitat) per a implementar solucions específiques de sistemes de Posada a Terra de baixa resistència òhmica.

La nostra empresa, vinculada al sector de les proteccions elèctriques, ha considerat oportú desenvolupar alguns tipus d’elèctrodes que permetin millorar substancialment els sistemes convencionals de posades a terra.

Plaques-Estrella, Planxes o Similars

Les posades a terra mitjançant plaques-estrella, planxes o similars, s’instal·len en testos artificials basats en l’obertura d’un pou o rasa de 2 a 3 m³ i reblert mitjançant terra vegetal i altres additius per a disminuir la resistivitat del terreny (tractament Ledoux).

Els valors de resistència elèctrica de posada a terra obtinguts en aquestes instal·lacions poden considerar-se com acceptables per a terrenys d’altes resistivitats. Degut a la manca de compactació del sòl, aquests valors tendeixen a millorar un tempos després de la seva instal·lació, mantinguin-se estables durant un termini que oscil·la entre 5 i 10 anys.

Javelines o Piques Convencionals Fe/Cu - Fe Galvanitzat

Les piques o javelines constitueixen el sistema més extens de posades a terra degut a la seva facilitat d’instal·lació. Considerant que la introducció d’aquestes es realitza por clavat, els valors de resistència de posada a terra s’obtenen de forma immediata, i són millors als del sistema de placa. No obstant això, aquests valors deuen entendre’s com exclusivament circumstancials, ja que per efecte de la corrosió sobre l’acer, la velocitat de pèrdua de la resistència inicial és molt ràpida, i més encara, quan la qualitat dels recobriments de coure o zenc ha anat reduint-se o s’han deteriorat durant el procés de clavat.

Elèctrode de Grafit Rígid

La conformació de l’elèctrode de grafit rígid en forma d’ànode, amb un activador-conductor de rebliment per a la millora de la intimació amb el terreny, fa que aquest sistema de posada a terra sigui d’alta fiabilitat. Al tractar-se d’un elèctrode constituït completament per grafit, no es troba afectat intensament por la corrosió a diferència del que passa amb els metalls.

Quant als valors de resistència remota de posada a terra en sòls de diferents resistivitats, el seu comportament és molt similar o inclús millor al de les plaques-estrella, i molt millor al de les javelines convencionals. Paral·lelament, l’evolució d’aquests valors amb el pas del temps, és immillorable donada la seva baixa velocitat de desgast por corrosió, i per tant la seva vida útil és en principi il·limitada en comparació amb els sistemes tradicionals. Així, la pròpia naturalesa de l’elèctrode, les seves dimensions i l’activador conductor envoltant, fan que aquest no necessiti cap manteniment (regat o mineralitzat) tan freqüent en els altres sistemes. Per totes aquestes característiques, l’elèctrode de grafit rígid és l’ideal per a posades a terra superficials i profundes ja que garanteixen la seva llarga durabilitat i un rendiment més que acceptable.

Piques de Zenc

Les piques de Zenc constitueixen una solució ideal per a la protecció catòdica contra la corrosió dels sistemes de posada a terra quan aquests estan constituïts per conductors d’acer galvanitzat. Prevenen a més els parells galvànics tan freqüents en sistemes de posada a terra d’estructures d’acer (tancs enterrats, o bases de tancs aeris) front a conductors de coure despullat.

Les recents normes MIE-ITC-01 y MIE-ITC-02 obliguen a la instal·lació de posades a terra amb conductor d’acer galvanitzat (o coure aïllat) y piques de Zenc en refineries i parcs de tancs d’emmagatzematge de combustibles. Aquestes consideracions tècniques són extensibles a instal·lacions com benzineres (MIE-ITC-04), plantes químiques, etc.

Les principals característiques d’aquestes piques són;

• Bon rendiment per la seva baixa resistència elèctrica
• Gran superfície de dispersió y bona intimació amb el terreny ja que es presenten amb sac
reblert d’activador-conductor en base bentonítica
• Fàcil manipulació y fàcil instal·lació per a qualsevol
usuari
• Possibilitat de determinar el seu estat de degradació
sense desenterrar-les

Elèctrodes de Picró

Els elèctrodes de PICRÓ han estat dissenyats per a sistemes de posada a terra d’altes prestacions, especialment per a posades a terra profundes o semi profundes, en terrenys pantanosos, amb nivells freàtics alts (zones deltaiques) i inclús en aigües molt agressives (ambients marins o directament en aigua de mar), per a instal·lacions elèctriques d’alta i baixa tensió, parallamps, i equipaments informàtics o de robòtica.

Els elèctrodes de PICRÓ poden considerar-se el sistema de posada a terra de major garantia i estabilitat del mercat.

Les seves principals característiques són:

• Duració il·limitada (vida >30 anys), degut a la seva mínima degradació por corrosió
• Poden utilitzar-se sota forma d’elèctrodes únics o elèctrodes en cadena, per a instal·lació en perforacions verticals des de diàmetres de 160 mm, o bé poden instal·lar-se directament dipositats sobre sediments marins

Nul manteniment, doncs no requereixen regats periòdics per a establir la seva conductivitat

Posades a Terra per a Soleres d'Edificacions

Per a evitar les problemàtiques de corrosivitat derivades dels parells galvànics Cu-Fe entre posades a terra convencionals de coure despullat i l’acer dels mallats, a Procainsa hem desenvolupat sistemes combinats de posades a terra amb elèctrodes de Picró i cable despullat d’acer galvanitzat.

En grans edificacions, normalment amb plantes a cotes molt por sota de la superfície del terreny i ja dintre de nivells freàtics és molt difícil construir posades a terra convencionals de forma perimetral. La solució aportada por Procainsa consisteix en la distribució d’elèctrodes de Picró per sota de la solera (ferratges, parallamps, serveis, ascensors, etc), connectats al cable d’acer galvanitzat que s’instal·la per l’interior de la solera abans del seu formigonat. El neutre es connecta a un elèctrode de Picró dedicat connectat directament mitjançant cable aïllat.

Electrodos de Picrón
Sistemas de Puesta a Tierra

Productes i Serveis

Protección Catódica -Procainsa

La protecció catòdica és un mètode actiu contra la corrosió d’una estructura metàl·lica enterrada o submergida.

Gestión de la Integridad

Principal eina per al coneixement de l’estat de la integritat de la canonada. Som especialistes en tècniques d’inspecció per a canonades enterrades.

Inspecciones

Procainsa combina experiència en operació i inspeccions en camp, així com en la gestió de dades per garantir un funcionament segur de les canonades.

Sistemas de Puesta a Tierra

Posades a terra mitjançant plaques-estrella, javelines elèctrodes, fan que aquests sistemes de posada a terra siguin d’alta fiabilitat.

Rayo

La forma més segura fins avui, de protecció contra l’impacte directe del llamp, ho constitueix la seva captació, derivació i dissipació a terra.

Formación

Tots els nostres cursos tenen com a principi “Aprendre fent”, tenint una alta component pràctica en les instal·lacions del client.