enescapt
Barcelona
Barcelona
Portugal
Madrid
(+34) 937 861 454 Lun-Vier 08:00 a 13:00 y 15:00 a 18:00 Carrer Major, 40 - 08221 Terrassa (Barcelona)
+351 969 168 879 Mon - Fri 09:00 - 17:00 nheitor@procainsa.com
(+34) 912 846 945 Lun-Vier 09:00 a 14:00 y 15:00 a 18:00 Avda. de la Fuente Nueva, 12A - 28703 S.S. de los Reyes (Madrid)
Certificat
Certificat

Parallamps i sobretensions

Rayo

Parallamps i Sobretensions

En el camp de la protecció front a descàrregues electro-atmosfèriques Procainsa s’ha especialitzat en l’enginyeria d’estudis de protecció segons els màxims estàndards de seguretat.

La forma més segura fins a la data, de protecció contra l’impacte directe del llamp, el constitueix la seva captació, derivació i dissipació a terra. Definir el risc i els nivells de protecció i cobertura de les edificacions o elements a protegir s’ha de realitzar per a cada cas, segunit les reglamentacions vigents espanyoles, europees i internacionals.

Els estudis de cobertura i les instal·lacions de parallamps són tinguts en compte por les companyies d’assegurances, el que permet reduir les primes de riscos.

Punta Franklin i Capçals d'Ionització Natural

Les puntes Franklin es basen en l’efecte de la punta captadora simple, i tenen una cobertura assimilable a un con de 30º, 45º o 60º de semiangle apical, en funció del nivell desitjat respectivament, de protecció I, II/III i IV. , segons CEI 1024.1, 1990.

Els capçals d’ionització natural en bronze/acer inoxidable, es basen en l’efecte de puntes, dielèctric, i ió corona. La seva cobertura és igual o millora la punta Franklin, i s’assembla a una semiesfera centrada en el mateix, segons NTE IPP 1973.

Capçals de Pols Elèctric amb Dispositiu d'Encebat

En acer inoxidable, es basen en l’efecte d’amplificació del camp elèctric atmosfèric mitjançant un dispositiu intern d’encebat. Això genera polsos traçadors que permeten captar el llamp abans d’impactar en una estructura. En funció dels temps d’avançament del traçador es poden garantir diferents cobertures segons NFC 17-102, CTE SU8 i UNE 21186.

Aquests tipus de capçals certificats amb assaigs d’homologació representen les millors solucions de garanties de cobertures per als efectes sobre les persones i els actius de les empreses.

Malles Captadores i Conductors a Terra

Basades en el principi de la gàbia de Faraday, es consideren el millor sistema de protecció. La separació de la retícula de les malles determinarà el nivell de protecció desitjat o establert. Per a minimitzar la resistència elèctrica, s’utilitzaran conductors de secció igual o superior a 50 mm² en Cu o equivalents.

Accessoris de Muntatge

Disposem d’una gran varietat d’elements de fixació de conductors a paret, d’unions cable-cable, de pals per a parallamps i puntes, de brides de fixació dels pals, d’adaptadors per als capçals i conductors, materials de segellat, perns de fixació i suports especials.

Sobretensions

Com a conseqüència de l’impacte directe del llamp, o través dels sistemes de posada a terra d’una instal·lació, quan es produeix una descàrrega electro-atmosfèrica es generen sobretensions transitòries que poden malmetre greument els equips connectats a la xarxa elèctrica de baixa tensió, o inclús la pròpia xarxa.

La industria ha desenvolupat multitud de filtres molt fiables per a aquest tipus de sobretensions transitòries, específics per a xarxes de baixa tensió, equips elèctrics i de transmissió de senyals (TV, ràdio, mòdems, telefonia, dades informàtiques, etc).

A Procainsa estem especialitzats en l’estudi de les seves necessitats de protecció segons IEC 31643-11, dissenyant instal·lacions de filtres escalonats per a satisfer els seus requeriments. El nostre equip tècnic s’encarrega a més a més de la instal·lació dels equips necessaris per a oferir-los una protecció efectiva contra les sobretensions transitòries.

Pararrayos
Diagrama Parallamps i sobretensions

Productes i Serveis

Protección Catódica -Procainsa

La protecció catòdica és un mètode actiu contra la corrosió d’una estructura metàl·lica enterrada o submergida.

Gestión de la Integridad

Principal eina per al coneixement de l’estat de la integritat de la canonada. Som especialistes en tècniques d’inspecció per a canonades enterrades.

Inspecciones

Procainsa combina experiència en operació i inspeccions en camp, així com en la gestió de dades per garantir un funcionament segur de les canonades.

Sistemas de Puesta a Tierra

Posades a terra mitjançant plaques-estrella, javelines elèctrodes, fan que aquests sistemes de posada a terra siguin d’alta fiabilitat.

Rayo

La forma més segura fins avui, de protecció contra l’impacte directe del llamp, ho constitueix la seva captació, derivació i dissipació a terra.

Formación

Tots els nostres cursos tenen com a principi “Aprendre fent”, tenint una alta component pràctica en les instal·lacions del client.