enescapt
Barcelona
Barcelona
Portugal
Madrid
(+34) 937 861 454 Lun-Vier 08:00 a 13:00 y 15:00 a 18:00 Carrer Major, 40 - 08221 Terrassa (Barcelona)
+351 969 168 879 Mon - Fri 09:00 - 17:00 nheitor@procainsa.com
(+34) 912 846 945 Lun-Vier 09:00 a 14:00 y 15:00 a 18:00 Avda. de la Fuente Nueva, 12A - 28703 S.S. de los Reyes (Madrid)
Certificat
Certificat

Inspeccions

Inspecciones

Inspeccions

En una infraestructura protegida, durant la fase d’operació, les inspeccions són la principal eina per al coneixement de l’estat de la seva integritat. Les dades obtingudes ens ajudaran a calcular la vida restant de la instal·lació, que aquesta pugui treballar de forma segura amb els actuals paràmetres d’operació, actualitzar plans d’inspecció, manteniment i reparació.

Procainsa és especialista en tècniques d’inspecció per a infraestructures protegides, especialment canonades enterrades.

Les nostres tècniques inclouen:

• Protecció catòdica
• Estudis de corrents erràtiques
• Direct Current Voltage Gradient (DCVG)
• Close Interval Potential Survey (CIPS)
• DCVG + CIPS
• Alternating Current Voltage Gradient (ACVG)
• External Corrosion Direct Assessment (ECDA)
• Resistivitat del terreny
• Anàlisis de pH
• Localització de canonades
• Estudis de recobriment (profunditat)

Direct Current Voltage Gradient (DCVG)

La inspecció del revestiment mitjançant la tècnica DCVG (Direct Current Voltage Gradient) és la més precisa per a localitzar defectes de revestiment i paral·lelament auditar l’eficàcia del sistema de Protecció Catòdica instal·lat.

Aquesta tècnica utilitza un pols de corrent continua generat mitjançant un interruptor de corrent. El flux de corrent a través del terreny provoca un gradient de tensió al voltant de defectes en el revestiment. Aquests es detecten utilitzant dos elèctrodes de contacte a terra que permeten mesurar aquest gradient utilitzant un voltímetre dissenyat específicament. Aquest sistema permet avaluar la importància elèctrica dels defectes trobats.

Els tècnics de Procainsa SA prendran les mesures i geo-localitzaran els defectes mitjançant un GPS. Defectes amb el major percentatge IR seran qualificats com els més severs. La següent taula mostra les 4 categories de defectes.

Close Interval Potential Survey (CIPS)

La tècnica consisteix en prendre potencials sota cicles on/off en intervals regulars del sistema de
Protecció Catòdica sobre el traçat d’una canonada.

Aquesta inspecció ès utilitzada per a avaluar l’efectivitat del sistema de protecció catòdica en les canonades enterrades.

Aquesta tècnica també ens pot permetre localitzar zones afectades per fallades de revestiment i corrents erràtiques.

DCVG + CIPS

Procainsa SA combina ambdues inspeccions per a conèixer la severitat del defecte de revestiment, així com certificar el comportament anòdic o catòdic del mateix.

Mitjançant la tècnica DCVG, localitzem i coneixem la severitat elèctrica del defecte de revestiment, que s’expressarà en percentatge de gradient de voltatge (%IR). També es caracteritza el comportament elèctric del defecte, observant si rep corrent de protecció (comportament catòdic o de protecció), o bé emet corrent cap el terreny (comportament anòdic o de corrosió).

On s’hagi detectat un defecte de revestiment s’aplicarà la tècnica CIPS per a determinar potencials on/off en la canonada, i es prendran potencials on/off en trams de 20 m, cada metre, 10 m aigües amunt i 10 m aigües avall de la posició de l’epicentre del defecte, o defectes, detectats.

L’elecció de combinar ambdues tècniques d’inspecció ens permetrà conèixer amb detall tant la caracterització elèctrica del defecte com la idoneïtat de la Protecció Catòdica en el mateix. Això permet obtenir informació suficient per a establir estratègies de rehabilitació en el seu cas.

La informació detallada subministrada per la tecnologia DCVG, quan s’analitza conjuntament amb altra informació com siguin potencials on/off obtinguts amb CIPS, la resistivitat del terreny, pH, presència de corrents erràtiques, etc., permet preveure els requeriments de rehabilitació de la canonada, donant prioritat d’aquesta forma a les reparacions de la forma més eficaç i econòmica.

External Corrosion Direct Assessment (ECDA)

Aquest procés pot ser utilitzat com a alternativa a la inspecció mitjançant pistó intel·ligent o en aquelles canonades que no poden ser inspeccionades amb el pistó intel·ligent, ja que no són ‘pigables’ o per problemes operatius.

El procés ECDA està dividit en 4 passos:

• Fase inicial – Estudi inicial de les dades històriques i actuals de la canonada: dades de disseny, construcció y posada en servei, variables d’operació, resultats de manteniment i inspeccions… on podrem conèixer si l’ECDA és factible, definir diferents àrees per a ECDA, així com les tècniques d’inspecció a utilitzar.

• Inspeccions indirectes – Durant aquesta fase es realitzaran les inspeccions damunt el traçat de la canonada. S’haurien d’utilitzar dues o més tècniques d’inspecció.

• Inspecció directa – S’estudiaran les dades obtingudes en la fase anterior, per a seleccionar els punts d’excavació. Les dades de la inspecció directa seran combinades amb els de la fase anterior. S’avaluaran els defectes de revestiment, corrosions i es comprovarà el rendiment dels sistemes contra la corrosió externa.

• Avaluació Final – Anàlisis final de les dades de les 3 fases anteriors i determinar la freqüència de l’aplicació d’aquest mètode.

Equipo de Inspección
Corrosión de una tubería

Productes i Serveis

Protección Catódica -Procainsa

La protecció catòdica és un mètode actiu contra la corrosió d’una estructura metàl·lica enterrada o submergida.

Gestión de la Integridad

Principal eina per al coneixement de l’estat de la integritat de la canonada. Som especialistes en tècniques d’inspecció per a canonades enterrades.

Inspecciones

Procainsa combina experiència en operació i inspeccions en camp, així com en la gestió de dades per garantir un funcionament segur de les canonades.

Sistemas de Puesta a Tierra

Posades a terra mitjançant plaques-estrella, javelines elèctrodes, fan que aquests sistemes de posada a terra siguin d’alta fiabilitat.

Rayo

La forma més segura fins avui, de protecció contra l’impacte directe del llamp, ho constitueix la seva captació, derivació i dissipació a terra.

Formación

Tots els nostres cursos tenen com a principi “Aprendre fent”, tenint una alta component pràctica en les instal·lacions del client.