ca
Barcelona
Barcelona
Portugal
Madrid
(+34) 937 861 454 Lun-Vier 08:00 a 13:00 y 15:00 a 18:00 Carrer Major, 40 - 08221 Terrassa (Barcelona)
+351 969 168 879 Mon - Fri 09:00 - 17:00 nheitor@procainsa.com
(+34) 912 846 945 Lun-Vier 09:00 a 14:00 y 15:00 a 18:00 Avda. de la Fuente Nueva, 12A - 28703 S.S. de los Reyes (Madrid)
Certificat
Certificat

Gestió i Criticitat d’Anomalies

El nostre client té una xarxa de canonades en Operació on mai s’ha realitzat una anàlisi de riscos. Ens plantejaren el problema per a poder comprendre la diferència entre les diferents canonades i que els ajudéssim a realitzar una planificació del seu pla d’inspeccions en funció del risc, avaluant la probabilitat de que ocorregués un accident, així com les conseqüències que tindria.

La solució aportada per Procainsa SA es va centrar en la comprensió dels mètodes d’inspecció empleats pel client, així com la criticitat de les anomalies trobades en dites inspeccions.

Instal·lacióXarxa de canonades en Operació
ClientConfidencial

amenaces per a la integritat de la canonada

Dependents del temps, que són amenaces que tendeixen a créixer amb el temps: Corrosió interna o externa i stress corrosion cracking (SCC).

Estables en el temps, que no creixen en el temps a no ser que actuïn damunt d’elles un altre mecanisme de fallada. Aquestes són defectes de fabricació, soldadura i d’equipament.

• I finalment les amenaces que no són dependents del temps: danys de tercers, procediments erronis/fallades humanes i per força major o fenòmens meteorològics.

Variables per a les anomalies

La valoració/ponderació de les variables per a cada una de las anomalies que s’han obtingut en les inspeccions: ILI, ROV, fallades de revestiment (DCVG/ACVG), estat de la protecció catòdica…i en un futur podrà ser complementat amb dades del terreny (pH i/o resistivitats), dades d’operació (pressió, temperatura), creuaments amb rius, zones sísmiques… etc., que posteriorment seran aplicades en la matriu en la categoria de probabilitat.

Posteriorment es va utilitzar la categorització d’emplaçament de la UNE 60302 – Sep 2015, per a estimar les conseqüències respecte al cost humà, medi ambient i econòmic.

plans d'actuació

Despenent del nivell de risc estimat per a cada tram de canonada, es plantejaren una sèrie de plans d’actuació, on es van incloure: augments i disminucions de freqüències d’inspecció en funció del risc calculat, tipus de tècniques d’inspecció més indicada, investigació de defectes (examen directe), càlcul de la màxima pressió que suportaria aquest defecte….) etc.

La solució plantejada, va ser molt útil des de el punt d’operació i manteniment. Fou de gran ajuda per a comprendre la complexitat de les nostres instal·lacions i vàrem aconseguir una reducció en hores/home en manteniment, centrant-nos en els trams de major risc

Icono de perfil
Anònim
Cap de Manteniment i Integritat